Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Mostaru

mail print fav manja slovaveca slova

Stvarna nadležnost kantonalnih sudova

Kantonalni sud je nadležan:

1. Prvostepena nadležnost
a) da sudi za krivična djela za koja je zakonom propisana kazna zatvora više od 10 godina ili dugotrajni zatvor, ako zakonom nije određena nadležnost drugog suda;

b) da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;

c) da sudi za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na kantonalne sudove i

d) da odlučuje u svim upravnim sporovima, kao i o zahtjevima za zaštitu sloboda i prava utvrđenih ustavom, ako su takve slobode i prava povrijeđeni konačnim pojedinačnim aktom ili radnjom službenog lica u organima uprave, odnosno odgovornog lica u preduzeću, ustanovi ili drugom pravnom licu kada za zaštitu tih prava nije osigurana druga sudska zaštita.

2. Drugostepena nadležnost
a) da odlučuje o žalbama protiv odluka općinskih sudova,

b) da odlučuje o drugim redovnim i vanrednim pravnim lijekovima, ako je to određeno zakonom.

3. Ostalo
a) da rješava o sukobu mjesne nadležnosti između općinskih sudova sa područja kantona;

b) da odlučuje o prijenosu mjesne nadležnosti sa jednog općinskog suda na drugi općinski sud na području kantona;
 
c) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude na osnovu sudske odluke;

d) da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom;

e) da rješava o priznavanju odluka stranih sudova, stranih trgovačkih sudova i stranih arbitraža;

f) da pruža međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim predmetima i

g) da obavlja druge poslove određene zakonom.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh