Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Mostaru

Odluka o izmjenama odluke broj: 07 0 Su 017511 20 Su od 23.03.2020

30.03.2020.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hecegovačko-neretvanska županija/kanton
Županijski sud Mostar –Kantonalni sud Mostar
Poslovni broj: 07 0 Su 017511 20 Su
Mostar, 23.03.2020.godine


         Predsjednica suda temeljem čl .31 Zakona o sudovima FBiH (Službene novine Federacije BiH br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14) i čl. 8 Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju („Sl.glasnik BiH“ broj:66/142 i 40/14), Odlukom Vlade HNŽ/K o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području HNŽ/K broj 01-302-605/20 od 17.3.2020. godine i u skladu sa Odlukom VSTV broj:08-02-2-1020-2/2020 od 22.3.2020 godine o organizaciji rada u sudovima i tužiteljstvima u BIH a povodom  novonastale epidemiološke  situacije donosi slijedeću


O D L U K U

O organizaciji rada Županijskog-Kantonalnog suda u Mostaru za vrijeme trajanja stanja nesreće u FBIH

I.

          Za vrijeme trajanja stanja nesreće Županijski-Kantonalni sud u Mostaru će organizirati rad radi obavljanja svojih nadležnosti na način da će provoditi i izvršavati samo hitne poslove iz svoje nadležnosti.

         Radno vrijeme od 24.2.2020 godine pa do daljnjeg određuje se u trajanju od 09,00 sati do 13,00 sati.

                                                                            II.

        Pisarnice suda (kaznena, građanska i upravna) u kojim uredima trenutno sjede i rade po dva djelatnika, od dana 24.03.2020. godine do daljnjeg  raditi će sa reduciranim brojem djelatnika na način da će u svakoj od ovih pisarnica raditi po 1 (jedan) djelatnik umjesto kao do sada po 2 (dva) djelatnika, a prema rasporedu koji će napraviti Šef pisarnice.
         Na ulazu u zgradu suda u portirnici kao i na poslovima otpreme pošte također će u ovom periodu raditi samo 1(jedan) djelatnik prema rasporedu koji će napraviti Šef pisarnice, te će isti raspored biti sastavni dio ove odluke.  Sukladno prethodnoj odluci ovog suda stranke uputiti da sva pismena dostavljaju putem pošte, izuzev kurira općinskih sudova s područja ove županije i Županijskog- Kantonalnog  tužiteljstva Mostar.
         U odnosu na sudačke asistente u ovom periodu poslove i radne zadatke obavljati će  naizmjenično samo 1 (jedan) sudački asistent a u slučaju potrebe za još sudačkih asistenata kontaktirati šeficu sudačkih asistenata Gordanu Ćubela  da osigura prisustvo dovoljnog broja sudačkih asistenata, a ista će napraviti raspored dežure svih sudačkih asistenata prema danima, koji raspored će biti sastavni dio ove odluke. 
         Zadužuje se Šef računovodstvenih poslova Mirjana Kordić će osigurati da u službi računovodstva osigura se rad sa samo jednim uposlenikom za potrebe službe, te da napravi raspored dežurstva koji će biti sastavni dio ove Odluke.
         Stručna suradnica ovog suda Nataša Ivanišević-Vejzović  inače majka dvoje mldb. djece poslove i radne zadatke u ovom periodu obavljati će  iz svog stana.
 Stručna suradnica ovog suda Elvira Mešić će biti pozvana po potrebi da radi ukoliko se ukaže potreba za pomoć u sudskoj upravi i na predmetima s kojima je već zadužena, a također se ista upućuje da radi od kuće poslove koje može raditi.
           Sastavni dio ove odluke su pomenuti rasporedi Šefa pisarnice, Šefa sudačkih asistenata i Šefa Računovodstva, a ostale izmjene će se automatski dostavljati putem e-maila svim sucima i uposlenicima, da se u svako vrijeme zna  ko će se taj dan nalaziti na poslu.
         U slučaju prijema predmeta u kojem se traži određivanje pritvora (Kpp predmet) ili prijema žalbe na određeni pritvor od strane prvostupanjskog suda  (Kv predmet) dežurni upisničar dužan je o tome mailom ili mobitelom odmah obavijestiti informatičara Nedžada Vejzovića i predsjednicu suda Jasminu Rajković radi presignacije tog predmeta na suca koji bude dežuran tog dana.
          

III.

         Suci koji imaju navršenih 65 godine života (Jasmina Rajković, Zuhra Hodžić-Seknić, Mira Košarić i Vesna Savić)  i oni suci koji  boluju od neke kronične  bolesti (dijabetes) (Marin Zadrić) poslove i radne zadatke obavljati će  u svojim stanovima.
                                                                           IV.

Suci Županijskog – Kantonalnog suda u Mostaru za vrijeme trajanja vanrednih okolnosti uzrokovanih korona virusom i to od 24.03.2020 godine pa do daljnjeg svoje poslove i radne zadatke obavljati će  kod kuće odnosno  neće dolaziti na posao, izuzev sudaca koji su već zaduženi sa hitnim predmetima i o istim moraju odlučivati u zakonom propisanom roku. Sve naredbe koje se tiču otpreme predmeta, a koje ne spadaju u hitne predmete, dostavljati će sudačkim asistentima po rasporedu koji je važeći, a sudački asistenti će te predmete otpremati u dane kada su dežurni u sudu.

Međutim, sukladno odredbi čl. 5. Odluke VSTV od 22.03.2020 godine u sud će na posao dolaziti samo oni suci koji su dežurni taj dan a prema sastavljenoj listi dežurstava, izuzev dana vikenda kada isti nisu u obvezi dolaziti u sud, samo po potrebi i u dogovoru sa nadležnim tužiteljstvom.


 U predmetima u kojima  se rješava po prijedlogu za određivanje pritvora (Kpp predmeti) ili odlučivanje po žalbama na određeni pritvor od strane prvostupanjskih sudova (Kv predmeti) uspostavljaju se dežurstva za postupanje u ovim predmetima i to na slijedeći način

--24.03. i 25.03 2020. dežurni sudac je Merima Ćatić (za Kpp predmet) (ukoliko joj bude potrebno vijeće za Kv predmet dežurni suci sa njom Rabija Tanović i Neri Mišetić)

--26.03. i 27.03.2020. dežurni sudac Rabija Tanović (za event. Kv vijeće dežurni suci Merima Ćatić i Neri Mišetić)

--28.03. i 29.03.2020. dežurni sudac Neri Mišetić (za event. Kv vijeće dežurni suci Merima Ćatić i Rabija Tanović)

--30.03. i 31.03.2020 god. dežurni sudac Elis Sultanić ( za event. Kv vijeće dežurni suci Milena Perić i Silvana Šuman)

--1.4. i 2.4.2020 god. dežurni sudac Milena Perić ( za event. Kv vijeće dežurni suci Elis Sultanić i Silvana Šuman )

--3.4. i 4.4.2020 god. dežurni sudac Silvana Šuman ( za event. Kv vijeće dežurni suci Elis Sultanić i Milena Perić )

--5.4. i 6.4.2020 god. dežurni sudac Azra Šunje ( za event. Kv vijeće dežurni suci Jesenka Bašić i Vera Sudar )

--7.4. i 8.4.2020 god.dežurni sudac Jesenka Bašić ( za event. Kv vijeće  dežurni suci Azra Šunje i Vera Sudar )

--9.4. i 10.4.2020 god. dežurni sudac Vera Sudar ( za event. Kv vijeće dežurni suci Azra Šunje i Jesenka Bašić )

--11.4. i 12.4.2020 god. dežurni sudac Daniela Dalipagić-Rizvanović ( za event. Kv vijeće dežurni suci Zoran Krtalić i Tatjana Mijatović )

--13.4. i 14.4.2020 god. dežurni sudac Zoran Krtalić ( za event. Kv vijeće dežurni suci Daniela Dalipagić-Rizvanović i Tatjana Mijatović )

--15.4. i 16.4.2020 god. dežurni sudac Tatjana Mijatović ( za event. Kv vijeće dežurni suci Daniela Dalipagić-Rizvanović i Zoran Krtalić )

--17.4. i 18.4.2020 god. dežurni sudac Nada Hamović-Kovačević ( za event. Kv vijeće dežurni suci Sanja Začinović i Majna Lovrić )

--19.4. i 20.4.2020 god. dežurni sudac Sanja Začinović ( za event. Kv vijeće dežurni suci Nada Hamović-Kovačević i Majna Lovrić )

--21.4. i 22.4.2020 god. dežurni sudac Majna Lovrić ( za event. Kv vijeće dežurni suci Nada Hamović-Kovačević i Sanja Začinović ).

V.

           Suci koji će raditi predmete kod kuće, dužni su sa pisarnicom suda sastaviti spisak tih predmeta radi evidencije istih.   

VI.

 Osigurati će se  rad u sudskoj upravi tako da će biti prisutan najmanje jedan uposlenik koji će vršiti komunikaciju putem telefona, elektronske pošte kao i sve druge hitne poslove. Spremačice suda će raditi već po ustaljenom redu i to  tako da će jedna spremačica,  radi dezinfekcije i čišćenja ureda raditi od 8,30 -13,30 sati.

         Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a sastavni dio ove odluke je popis mobilnih telefona svakog suca i uposlenika ovog suda.
         Navedena odluke će biti dostavljena Županijskom-Kantonalnom Tužiteljstvu Mostar, svim Općinskim sudovima sa područja ove županije, Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave  HNŽ/K I  Vladi HNŽ/K , VSTV BIH.


PREDSJEDNIK SUDA
JASMINA RAJKOVIĆ
____________________________________________________________________________

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hecegovačko-neretvanska županija/kanton
Županijski sud Mostar –Kantonalni sud Mostar
Poslovni broj: 07 0 Su 017511 20 Su
Mostar, 30.03.2020.godine 


    Predsjednica suda temeljem čl. 31 Zakona o sudovima FBiH (Službene novine Federacije BiH br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14) i čl. 8 Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju („Sl.glasnik BiH“ broj:66/142 i 40/14), Odlukom Vlade HNŽ/K o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području HNŽ/K broj 01-302-605/20 od 17.3.2020. godine, Zaključkom Vlade HNK-a o radu i radnom vremenu državnih službenika i namještenika u kantonalnim organima uprave, kantonalnim upravnim organizacijama i stručnim službama i uredima Vlade HNK-a broj: 01-1-02-557/20 od 24.03.2020. godine i u skladu sa Odlukom VSTV broj:08-02-2-1020-2/2020 od 22.3.2020 godine o organizaciji rada u sudovima i tužiteljstvima u BIH a povodom  novonastale epidemiološke  situacije donosi sljedeću

 
O D L U K U

O IZMJENAMA ODLUKE BROJ: 07 0 SU 017511 20 SU OD 23.03.2020 GODINE O RADNOM VREMENU ŽUPANIJSKOG-KANTONALNOG SUDA U MOSTARU ZA VRIJEME TRAJANJA STANJA NESREĆE U FBIH

                                                                         I.

             Član I. stav 2. Odluke broj: 07 0 Su 017511 20 Su od 23.03.2020. godine mijenja se i glasi:

             Radno vrijeme od 31.3.2020 godine pa do daljnjeg određuje se u trajanju od 08,00 sati do 14,00 sati.

                                                                        II.

            U članu VI. na kraju teksta brojevi „8,30-13,30“ zamjenjuju se brojevima „07,30-14,30“.

                                                      

 

PREDSJEDNIK SUDA

JASMINA RAJKOVIĆ

         Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh