Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Mostaru

Javni oglas za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme - Kurir

01.02.2020.

Predsjednika suda, na osnovu člana 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH ( „ Službene novine FBiH „ , broj: 49/05 ) i člana 35. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Kantonalnog / Županijskog suda Mostar, ) broj: 007-0-Su-15-000507 od 29.12.2015. godine  , raspisuje

JAVNI  OGLAS
za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme

    Kurir …………. 1 ( jedan ) izvršilac

Opis poslova : a) Vrši internu / unutarnju i eksternu / vanjsku dostavu svih pismena i pošte Suda , a naročito  one koja se uručuje putem sudskog dostavljača ; b)  Prima  i preuzima od poštanskih odjeljenja  sve vrste pošiljki koje su naslovljene na Sud i uposlenike Suda; c) Pomaže prilikom pakiranja i evidentiranja  pošte i pismena Suda ; d)  Evidentira uredno i blagovremeno dostavljenu poštu u odgovarajuće knjige i evidencije , e) Prenosi stvari, opremu, inventar, arhivski materijal i sl. unutar zgrade Suda ; f) Obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika i tajnika / sekretara Suda  , kao i šefa pisarnice .

      Uvjeti za obavljanje poslova :
      Pored općih uvjeta iz člana 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe FBiH, kandidat treba da ispunjava i posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Suda i to najmanje završena osnovna škola i položen vozački ispit „B“ kategorije.

 
 Tekst cjelokupnog oglasa možete pregledati u linku desno.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Oglas 1.2.2020